Výchovně poradenský tým a jeho kompetence


Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Iva Hošíková spolupracuje s učiteli, vedením školy, rodiči a žáky. Pomáhá učitelům i rodičům při řešení výukových a výchovných problémů, přispívá ke zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli. V osmých a devátých třídách se výchovná poradkyně cíleně věnuje výchově k odpovědné volbě povolání, rodičům žáků poskytuje informace o studijních a učebních oborech.

Školní poradenské pracoviště

Postup práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče,
v přiloženém dokumentu najdete informovace o postupu, který naše škola uplatňuje u dětí s podezřením (diagnózou) na poruchy učení či chování.Postup práce s dětmi s SVP

Speciálně pedagogická péče

Speciální pedagog: Mgr. Renata Veverková
Speciální pedagog: Mgr. Jitka Kysilková
Speciální pedagog: Mgr. Veronika Pohlová
Speciální pedagog: Mgr. Martina Kýrová
Speciální pedagog: Mgr. Marcela Lefflerová

Školní psycholog

Mgr. Patrik Rudolf

Školní psycholog poskytuje poradenství a podporu žákům, rodičům i učitelům. Může vést preventivní programy ve třídách, poskytovat krizovou intervenci a individuální konzultace, provádět diagnostickou práci s jednotlivci i třídními kolektivy. Individuální konzultace lze domlouvat osobně (v kanceláři v „budově dílen“), přes EduPage nebo na uvedeném telefonním čísle.

S čím se na školního psychologa obrátit?

Děti:

  • Když tě něco trápí a potřebuješ se svěřit
  • Když tě trápí vztahy v třídním kolektivu
  • Když máš potíže s učením
  • Když se ocitneš v náročné situaci doma nebo ve škole a nevíš, jak ji vyřešit
  • Když ti někdo ve škole nebo doma ubližuje

Rodiče:

  • Pokud se potřebujete poradit ohledně vzdělávacích nebo výchovných problémů vašeho dítěte
  • Pokud se potřebujete poradit ohledně specifických projevů vašeho dítěte, které souvisí s některou z vývojových poruch (např. ADHD, autismus)
  • Pokud si u svého dítěte všimnete náhlé změny chování nebo nálady a chcete se poradit, jak situaci řešit
  • Pokud se vašemu dítěti výrazně zhorší prospěch
  • Pokud máte podezření, že vašemu dítěti někdo ubližuje

S čím může pomoci a jak pracuje školní psycholog na Úvoze?

Prevence sociálně patologických jevů

Zahrnuje oblasti: zdravý životní styl, klima třídy, zvládání stresových situací, etické a právní vědomí dítěte, rozvoj občanských postojů, tvoření správného hodnotového žebříčku, bezpečné chování, obrana před šikanou a agresí,prevence úrazů, atp.
Preventista: Mgr. Soňa Šejdová

Více o minimálním preventivním programu zde.

Logopedická péče

Školní logoped Mgr. Jitka Kysilková říká: „Správnou výslovnost by mělo dítě zvládnout ještě před nástupem do školy. Přesto máme v 1. a 2. třídách žáky s vadnou výslovností některých hlásek. Tyto děti mohou navštěvovat logopedickou poradnu přímo ve škole. Náprava logopedických vad je většinou dlouhodobější, vyžaduje pravidelné procvičování doma a aktivní spolupráci rodičů. Při pravidelném cvičení je většina dětí schopna během pololetí svou vadu odstranit.“
Logoped: Mgr. Veronika Pohlová
Logoped: Mgr. Jitka Kysilková
Logoped: Mgr. Martina Kýrová
Logoped: Mgr. Marcela Lefflerová

Schránka důvěry

Je připravena v přízemí školy pro ty, kteří si neví rady se svými problémy, mají připomínky k provozu školy a nemají odvahu svěřit se přímo rodičům, psychologům nebo pedagogům. Všechny vzkazy jsou vždy projednány a snahou nás všech je pomoci problém citlivě vyřešit.

Spolupracující psychologické poradny a psychologové

PPP Voroněžská 5, 602 00 Brno: +420 543 216 135, ppp@skolskykomplex.cz
PPP Zachova 1, 602 00 Brno: +420 543 245 914-6, zachova@pppbrno.cz
PPP Kohoutova 4, 613 00 Brno: 604 805 731, kohoutova@pppbrno.cz
KPPP Veveří 15, 602 00 Brno:+420 739 450 034, poradna@kpppb.cz


Nástroje pro stránku