Školní poradenské pracoviště a jeho kompetence

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby žákům, rodičům i učitelům ZŠ Brno, Úvoz 55 v souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. ŠPP poskytuje podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování, péči o nadané žáky, integraci žáků s odlišným mateřským jazykem a řešení výukových, výchovných nebo psychických potíží.

Plán práce školního poradenského pracoviště

Kontakty

Jméno Pozice Emailová adresa
Mgr. Patrik Rudolf školní psycholog, koordinátor ŠPP rudolf@zsuvoz.cz
Bc. Jana Krčová školní speciální pedagožka krcova@zsuvoz.cz
Mgr. Iva Hošíková výchovná poradkyně hosikova@zsuvoz.cz
Mgr. Soňa Šejdová metodička prevence sejdova@zsuvoz.cz
Mgr. Jana Kvasničková koordinátorka vzdělávání žáků s OMJ kvasnickova@zsuvoz.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Iva Hošíková

 • Zajišťuje komunikaci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).
 • Pomáhá učitelům i rodičům při řešení výukových a výchovných problémů, účastní se výchovných komisí při řešení výchovných problémů žáků školy.
 • Poskytuje kariérní poradenství žákům 8. a 9. tříd a zajišťuje aktivity vedoucí k odpovědné volbě povolání.
 • Rodičům a žákům pomáhá v procesu přihlašování na střední školu.


Postup práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče,
v přiloženém dokumentu najdete informace o postupu, který naše škola uplatňuje u dětí s podezřením (diagnózou) na poruchy učení či chování:
Postup práce s dětmi se SVP

Školní speciální pedagožka

Bc. Jana Krčová

 • Poskytuje individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči a podporu žákům se speciální vzdělávacími potřebami (SVP), vede předmět speciálně pedagogické péče.
 • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků s obtížemi ve výuce, komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a následně koordinuje poskytování doporučených podpůrných opatření
 • Spolupracuje s třídními učiteli při vyhotovení plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a jeho vyhodnocování.
 • V rámci týmu školního poradenského pracoviště (ŠPP) se podílí na poskytování speciálně-pedagogického poradenství žákům, učitelům i rodičům a metodickém vedení asistentů pedagoga (např. v souvislosti se zdravotním postižením nebo specifickými poruchami učení jako dyslexie, dysgrafie, dysortografie)

Školní psycholog

Mgr. Patrik Rudolf

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenství a podporu žákům, rodičům i učitelům. Může vést preventivní programy ve třídách, poskytovat krizovou intervenci a individuální konzultace, provádět diagnostickou práci s jednotlivci i třídními kolektivy. Individuální konzultace lze domlouvat přes EduPage nebo na telefonním čísle 608 339 288.

S čím se na školního psychologa obrátit?

Děti:

 • Když tě něco trápí a potřebuješ se svěřit
 • Když tě trápí vztahy v třídním kolektivu
 • Když máš potíže s učením
 • Když se ocitneš v náročné situaci doma nebo ve škole a nevíš, jak ji vyřešit
 • Když ti někdo ve škole nebo doma ubližuje

Rodiče:

 • Pokud se potřebujete poradit ohledně vzdělávacích nebo výchovných problémů vašeho dítěte
 • Pokud se potřebujete poradit ohledně specifických projevů vašeho dítěte, které souvisí s některou z vývojových poruch (např. ADHD, autismus)
 • Pokud si u svého dítěte všimnete náhlé změny chování nebo nálady a chcete se poradit, jak situaci řešit
 • Pokud se vašemu dítěti výrazně zhorší prospěch
 • Pokud máte podezření, že vašemu dítěti někdo ubližuje

S čím může pomoci a jak pracuje školní psycholog na Úvoze?

Prevence sociálně patologických jevů

Zahrnuje oblasti: zdravý životní styl, klima třídy, zvládání stresových situací, etické a právní vědomí dítěte, rozvoj občanských postojů, tvoření správného hodnotového žebříčku, bezpečné chování, obrana před šikanou a agresí,prevence úrazů, atp.
Preventista: Mgr. Soňa Šejdová

Více o minimálním preventivním programu zde.

Schránka důvěry

Je připravena v přízemí školy pro ty, kteří si neví rady se svými problémy, mají připomínky k provozu školy a nemají odvahu svěřit se přímo rodičům, psychologům nebo pedagogům. Všechny vzkazy jsou vždy projednány a snahou nás všech je pomoci problém citlivě vyřešit.

Spolupracující školská zařízení

PPP Voroněžská 5, 602 00 Brno: +420 543 216 135, ppp@skolskykomplex.cz
PPP Zachova 1, 602 00 Brno: +420 543 245 914-16, zachova@pppbrno.cz
PPP Kohoutova 4, 613 00 Brno: 604 805 731, kohoutova@pppbrno.cz
KPPP Veveří 15, 602 00 Brno: +420 739 450 034, poradna@kpppb.cz
SPC Štolcova 16, 618 00 Brno: 548 424 075, spc@autistickaskola.cz - zaměření na poruchy autistického spektra
SPC Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno: 543 212 531, sekretariat@sss-ou.cz – zaměření na zraková postižení a znevýhodnění
SPC Kociánka 6a, 612 00 Brno: 515 504 383, spczs@sskocianka.cz – zaměření na tělesná postižení, souběžná postižení více vadami a dlouhodobá a závažná onemocnění
SPC Veslařská 234, 637 00 Brno: 517 543 102, spc@zslogo.cz – zaměření na narušené komunikační schopnosti a vady řeči


Nástroje pro stránku